Wniosek o dofinansowanie z PFRON

Pobierz wniosek

Instrukcja, jak złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Czytaj więcej: Wniosek o dofinansowanie z PFRON

Komunikat w sprawie zleceń w okresie przejściowym

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wystawianie-i-realizacja-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-w-okresie-przejsciowym-1012020--31122020

poniżej wytyczne w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie zleceń w okresie przejściowym

Dofinansowanie przez PCPR


Dofinansowanie przez PCPR

Uczestnik programu chcąc uzyskać dofinansowanie zwraca się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z podaniem i kompletem wymaganych dokumentów czyli:

  • faktury/rachunki z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia przez wykonawcę lub dostawcę przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawionych na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna, wyszczególniające kwotę opłacaną przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej lub rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego,

lub:

Czytaj więcej: Dofinansowanie przez PCPR

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych


Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 1 SIERPNIA 1997R.

 

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

Podkategorie